បញ្ហា iMessage ត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញ

ប្រព័ន្ធដំណើការ iOS 7 បានដាក់បង្ហាញជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី 19 ខែសីហា ដែលបានធ្វើការយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃ ប៉ុន្តែវាបានបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើន ។ ហើយនៅបេលថ្មីៗនេះផងដែរ ប្រព័ន្ធដំណើរការនេះត្រូវបានដំឡើងជាមួយផលិតផលរបស់ Apple បាន 75% imageទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រព័ន្ធដំណើរការ iOS ចុងក្រោយនេះត្រូវបានរងការរិៈគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងការរចនាដែលបង្ករឲ្យគាំងស្ទៈដល់ការប្រើប្រាស់ ។ យ៉ាងណាមិញ អ្នកតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន Appleបានចេញមុខធានាថានឹងជួសជុលឡើងវិញទាំងអស់គ្រប់បញ្ហាដែលបង្ករឲ្យមានការរាំងស្ទៈដល់ការប្រើប្រាស់​។

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *