ព័ត៌មាន

Sumsung បានសុំទោសចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់នៅប្រទេសចិន

ដោយយោងតាមប្រភពពត៌មានរបស់ទូរទស្សន៏ CCTV បានបង្ហាញពីផលិតផលចំនួនពីរបស់Samsung គឺ Galaxy Note S3 និង Galaxy Note 2 នៅក្នុងប្រទេសចិនបានជួបបញ្ហាជាមួយនឹងការ គាំងមេម៉ូរ៉ី ។ នេះជាមូលហេតុចំបងដែលផលិតផលទាំងពីរនេះបានបាត់បង់សម្លេងគាំទ្រពីអតិថិជន។ អ្នកតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន Samsung បានចេញមកសុំទោសអតិថិជនជាផ្លូវការចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់នៅ ក្នុងប្រទេសចិននេះផងដែរ ។image ក្នុងស្ថាតភាពជាមួយគ្នា ក្រុមហ៊ុនបានសម្រេចចិត្តជួសជុលដោយ មិនគិតថ្លៃជាមួយនឹងម៉ូដែល S3  (I939, I9300/CM16, I9308/M16)  និង Note 2 (N719/M16, N7100/CM16, N7102/CM16, N7108/CM16) ។​ជាចុងក្រោយក្រុមហ៊ុនបានអៈអាងពីការខិតខំរកដំណោះស្រាយឲ្យបានឆាប់បំផុតមុនថ្ងៃទី 30ខែវិច្ឆិការ ឆ្នាំ2013 នេះផងដែរ ។

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.ne