ព័ត៌មាន

HTC One ប្រើ Android ថ្មី

ពិតជាពិសេសណាស់ជាមួយ Android 4.3 (Jelly Bean) និង Sense 5.5 ដែលទើបនឹងផ្លាស់ប្តូរថ្មីជាមួយនឹងទំហំ Driv រហូតទៅ 25GB  ។ កាន់តែពិសេស អ្នកអាចបន្ថែមបានជាមួយនឹងទំហំ 15GB ដែលនឹងអាចឈានទៅដល់ 40GB ដែលអ្នកអាចរក្សាទុកឯកសារបាន ។ image

 

យ៉ាងណាមិញ ជាមួយនឹងមូដែល HTC One អ្នកអាចដំណើរការបានជាមួយAndroid 4.3 (Jelly Bean) និង Sense 5.5 ​ដោយអ្នគ្រាន់តែបើកគណនេយ្យ Google​ មួយប៉ុណ្ណោះ ។

ប្រភពៈ  Techradar