ព័ត៌មាន

Nexus 4 អាចដំណើរការ LTE មុនថ្ងៃបង្ហាញ Nexus 5

គ្រាន់តែប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលបង្ហាញ Nexus 5  ប៉ុណ្ណោះ ឥលូវនេះមានដំណើរការពិសេសពីការផ្លាស់ប្តូររបស់ Nexus 4 ឲ្យមានដំណើរការជាមួយ LTE ។ ដោយយោងទៅតាមប្រភព Engadget ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយ Bluetooth SIGបានស្នើរសុំឲ្យ Nexus 4ប្រញាប់ផ្លាស់ប្តូរ ដោយយកLTE មកជំនួស ។ imageដោយសារតែលក្ខណៈ Android ប្រភេទនេះមានភាពពេញនិយមជាខ្លាំងទើបបណ្តាលឲ្យ Nexus 4 ត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរមកប្រើ Android LTE

 

ប្រភពៈ Techradar