រូបភាពក្រុមហ៊ុ HCMC តាំងពិពរណ៌ផលិតផលរបស់តៃវ៉ាន់

បន្ទាប់ពីមានបទពិសោធន៍នៅ ទីក្រុងហាណូយ និងទីក្រុងហូជីមិញ ក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់បានបង្ហាញផលិតផលថ្មីដោយទទួលបានជោគជ័យ ។ នៅថ្ងៃទី 01 ខែធ្នូខែក្រោយ ក្រុមហ៊ុន HCMC និងបន្តការបង្ហាញផលិតផលថ្មីនៅប្រទេសវៀតណាមបន្តទៀត ។ ទាំងនេះគឺជារូបភាពដែលគួរឲ្យទាក់ទាញបំផុតពីការតាំងពិពណ៌កាលពីលើកមុនៈ

 

image

image

 

image

 

image

image

ប្រភពៈ sohoa.vnexpres

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *