ព័ត៌មាន

BlackBerry​មានអ្វីថ្មី?

 

មានការបង្ហាញរូបរបស់ BlackBerry OS 10.2.1 មួយចំនួនបានបង្ហាញថាវាមិនត្រឹមតែបានដំឡើងប្រព័ន្ធកម្មវិធី Android នោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានដំឡើងកម្មវិធី Google Play នៅតាមអនឡាញបានទៀតផង ។

 

image

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ BlackBerry 10.2.1មិនទាន់បានបង្ហាញជាផ្លូវការនៅ ឡើយទេ ប៉ុន្តែវាស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលធ្វើតេស្ត ។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរជាមួយនឹងការបង្ហាញរូបភាព មានពាក្យរិៈគន់ជាច្រើនថា រូបភាពនេះដែលបានបង្ហាញនេះមិនពិត គឺជារូបដែលកែគន់ ។

ទោះបីជាមានការដំឡើងកម្មវិធីថ្មីប៉ុន្តែវានៅតែប្រើគំរូរបស់ BlackBerry ជាមូលដ្ឋានដដែល ។ ខាងក្រមនេះគឺជារូបភាពរបស់ BlackBerryសម្រាប់គម្រោងថ្មីៈ

 

imageimageimage

ប្រភពៈ Source: sohoa.vnexpress.net