ព័ត៌មាន

iPad Airនៅស្ទើរជាង iPhone 5S

ក្រុម Benchmarkលទ្ធផលពីល្បឿនរបស់ iPad Mini CPU ដែលមានល្បឿនខ្សោយ ជាង Retina iPad Air ប៉ុន្តែអាចប្រហាក់ប្រហែលនឹង iPhone 5Sទោះបីជាយ៉ាង ណាដោយជាដោយយោងតាមនាឡិការស្ទង់ល្បឿនបានបញ្ចាក់ថា iPad Mini មានល្បឿនយឺតជាង iPad Air

image

បើយោងតាមលោក John Pooleអ្នកប្រៀបធៀបផ្ទាល់បានឲ្យដឹងថា  iPad Mini Retina CPU មានល្បឿន  100 MHz សម្រាប់ល្បឿននៅលើនាឡិការ ដែលអាចថាម៉្យាងទៀតថាវាមានល្បឿន 1.3 GHz ។ លទ្ធផលនេះបានគូសបញ្ចាក់ឲ្យច្បាស់ថា iPad Mini មានល្បឿនយឺតជាង 1.4 GHz នៃ Air iPad ប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចជាដៃគូរជាមួយ iPhone 5S  

ពីលទ្ធផលដែលទទួលបាន ក្រុមហ៊ុន Apple បានសង្កេតលើសីតុណ្ហភាពរបស់ CPU វានៅពេលដែលអាំងតង់ស៊ីតេវាកើនខ្ពស់រហូតដល់ចំនុចខ្ពស់បំផុត ។ សូមបញ្ចាក់ថាកំដៅដែលបានកើនឡើងគឺគ្រាន់តែជាកំដៅដែលចេញពីការតែស្តសាកល្បងប្រើប្រាស់វាប៉ុណ្ណោះ ។

ប្រភពៈ  sohoa.vnexpress.net