ព័ត៌មាន

មកដល់ថ្មីពី LG G2

LG G2 ( New Arrival )

 

 

Key Features

– Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean)

– CPU Quad-core 2.26 GHz

– Stereo FM radio with RDS

ប្រភពៈ Sokly Phone Shop