ព័ត៌មាន

Nokia Lumia 925 ទើបមកដល់ថ្មី

Nokia Lumia 925 ( New Arrival )

Key Features

– OS Microsoft Windows Phone 8

– FM radio

– Micro-SIM

ប្រភពៈ Sokly Phone Shop