ក្រុមហ៊ុន Microsoft បង្ហាញពីកំណែទម្រង់ទៅលើឧបករណ៍ Surface Pro 2

ជាការពិតណាស់ ឧបករណ៍ Surface Pro 2 ដែលបានដាក់លក់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី ១២ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៣ គឺមានបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងការស៊ីថ្មទោះបីជាគេដាក់នៅក្នុងទំរង់ Sleep Mode ក៏ដោយ ។

នាពេលថ្មីៗនេះ លោក វ៉ាជែនន័រ អេដស្រ្តម(Waggenter Edstrom) បានប្រកាសថា ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានធ្វើការកំណែទម្រង់នូវបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយ នឹងបានដាក់ឲ្យធ្វើការ Update តាំងពីខែធ្នូមកម្ល៉េះ ។

 image

យ៉ាងណាមិញ ចាប់តាំងពីមានបញ្ហា Error កើតឡើងនេះបានធ្វើឲ្យឧបករណ៍ Surface Pro 2 ដែលដំណើរការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows RT 8.1 នេះត្រូវបានធ្លាក់ចុះការលក់ជាលំដាប់ទោះបីជាពេលនេះវាបានធ្វើកំណែទម្រង់ថ្មីក៏ដោយ ។

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *