ក្រុមហ៊ុន​ Apple រំលឹកសារបញ្ជាក់នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 7.1

នាពេលថ្មីៗនេះ បន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 7.1 ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការមក នៅពេលនេះអ្នកប្រើប្រាស់នឹងត្រូវបានទទួលសារក្រោយ ១៥ មកដោយអ្នកអាចចូលទៅកាន់ App Store ដោយអ្នកមិនចាំបាច់វាយបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ទេ ។ ជាមួយនឹងតិចណូឡូជីថ្មីនេះ អ្នក​​ប្រើប្រាស់មិនចាំបាច់វាយបញ្ចូលលេខសម្ងាត់នៅពេលដែលធ្វើការទិញនៅលើ App ឡើយ ។

 image

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Play Store Apple ធ្លាប់បានជួបបញ្ហាជាច្រើននៅពេលដែលបានដំណើរការកម្មវិធីនេះព្រោះកាលពីពេលមុននេះមានក្មេងម្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិចបានទិញ Online ហើយត្រូវបានឪពុកម្តាយរបស់ក្មេងនេះប្តឹងដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Apple សម្រេចចិត្តសងទឹកប្រាក់ចំនួន 32.5 លានដុល្លារអាមេរិច ។

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *