ព័ត៌មាន

iPad អាចដំណើរការកម្មវិធី Microsoft Office បានហើយ

នាពេលថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន Microsoft បាននាំយកនូវកម្មវិធីមួយចំនួនដូចជា Word, Exel, និង PowerPoint មកដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅលើ iPad ដែលនៅលើ Tablet ដទៃទៀតមិនទាន់មាននៅឡើយលើកលែងតែ Surface 2 និង Surface Pro 2 ។

 image

ទោះបីជា Office បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅលើឧបករណ៍ iPad ក៏ដោយក៏អ្នកប្រើប្រាស់នៅតែចំណាយលុយចាប់ពី $9 ទៅ $12 សម្រាប់សេវាប្រចាំខែ ឬ $100 ទៅ $120 សម្រាប់សេវាប្រចាំឆ្នាំ ។

ប្រភពៈ Microsoft