ព័ត៌មាន

ហេតុអ្វីបានជា Facebook ទិញ WhatsApp?

WhatsApp គឺជាកម្មវិធី Voice Call មួយដែលមានលក្ខណៈពិសេសនិងងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមិនចំណាយប្រាក់កាសច្រើន ។ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ MWC កម្មវិធី WhatsApp បានប្រកាសថា នឹងបន្ថែមនូវលក្ខណៈពិសេសបន្ថែមទៀតដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងកម្មវិធី Skype ។

 image

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា WhatsApp មានលក្ខណៈពិសេសបីគឺ Handout, Incoming Call និង Outgoing Call ។ យ៉ាងណាមិញ កម្មវិធី WhatsApp នេះអាចដំណើរការបានតែនៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android និង ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS តែប៉ុណ្ណោះ ។

ប្រភព៖ TechRadar