ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Ubuntu ទ្រទ្រង់ពេញលេញនៅលើ Tablet ហើយ

តាមពត៌មានចុងក្រោយបានបង្ហាញថា នាពេលនេះ Tablet អាចទ្រទ្រង់នូវប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Ubuntu 14:04 បានហើយ ។

 image

យោងទៅតាម Engadget បានប្រាប់ថា ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Ubuntu នេះបានដំណើរការយ៉ាងជោគជ័យនៅលើ Tablet ដូចជា Dell, HP, Lenovo និងដៃគូរបស់ Canonical ជាដើម ។ តាមពត៌មានដ៏ក្តៅគគុកនាពេលសបា្តហ៍នេះបានប្រាប់ថា Tablet ដែលដំណើរការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Ubuntu នេះនឹងដាក់លក់ជាផ្លូវការនៅលើទីផ្សារនាពេលឆាប់ៗនេះ ។

ប្រភព៖ Youth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *