គេហទំព័រល្បីៗរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានវាយលុកជាថ្មី

ប្រមាណជា ២០ នាទីមុននេះគេហទំព័រល្បីៗរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានវាយលុកជាថ្មី ដោយបង្អាក់ដំណើរការ Error Database ។ គេហទំព័រទាំងនោះរួមមាន៖

http://www.cpp.org.kh/

http://coj.gov.kh/

http://www.kampongspeu.cambodia.gov.kh/

http://www.moe.gov.kh/

http://nida.gov.kh/

http://police.gov.kh/

 imageimage

ប្រភព៖ Ananymous Cambodia

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *