វិធីសាស្រ្តក្នុងការកាត់បន្ថយ iCloud Storage Space

ក្រុមហ៊ុន Apple បានផ្តល់នូវ 5GB នៃទំហំ iCloud ប៉ុន្តែរាល់ទិន្នន័យដែលអ្នក Backups ដូចជា រូបភាព ឯកសារ iCloud Email និងទិន្នន័យជាដើម។ ប្រសិនបើ iCloud របស់អ្នកពេញ តើអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងណាប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ ID មួយហើយប្រើប្រាស់ iOS Devices ច្រើន។

image

ការបង្ហាញ iCloud Storage

សូមអ្នកចូលទៅបើក Setting > iCloud > Storage & Backup ដើម្បីមើលពីទំហំ Space របស់លោកអ្នកដែលនៅសល់នៅលើ Account iCloud របស់លោកអ្នក។

 image

ការប្រើប្រាស់ Manage Backup

នៅលើ Manage Storage នៅត្រង់ Storage & Backup អ្នកអាចមើលពីពត៌មានលម្អិតបានផងដែរ។ អេក្រង់នេះនឹងបង្ហាញពីការ Backup នៅលើ Device របស់លោកអ្នក។

 image

អ្នកក៏អាចធ្វើការលុបនូវ Backup Data របស់លោកអ្នកផងដែរ។

 image

ការ Backup Photos

ជាការពិតរូបភាពនៅលើ iOS 7 គឺស៊ីទំហំ Space ធំ។ ដើម្បីធ្វើឲ្យផ្ទៃទំនេរ អ្នកត្រូវ Disable នូវ Photo Stream ពី iCloud Settings ។

 image

លើសពីនេះទៅទៀត លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ Google+, Dropbox ឬ Flickr សម្រាប់ធ្វើការ Backup នូវរូបភាពរបស់លោកអ្នកបានផងដែរ។

លើសពីនេះទៀត លោកអ្នកត្រូវ Disable Camera Rolls Backup ដើម្បីយករូបភាពនេះទៅដាក់នៅត្រង់កម្មវិធីផ្សេងផងដែរ។

 image

ការលុបទិន្នន័យ និងឯកសារមួយចំនួន

iCloud Manage Storage អនុញ្ញាត្តិឲ្យលោកអ្នកធ្វើការលុបនូវ “Document និង Data” ។

 image

ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រាស់នូវ​mail នោះវានឹង Backup ទៅកាន់ iCloud ផងដែរដូចនេះ សូមលោកអ្នកធ្វើការលុបនូវ Mail ណាដែលមានទំហំធំពិសេស Mail ដែលភ្ជាប់មកជាមួយនូវ Attachment File ។

 image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *