ព័ត៌មាន

ប្តូរបទពិសោធន៍ថ្មីជាមួយ Tockle

អ្នកប្រាកដជាធ្លាប់បានឃើញ Wacky videos ដែលអាចឱ្យមនុស្សគ្រប់គ្រងសកម្មភាពសំលេងនៅលើ Android Wear។ គេធ្លាប់បានបង្ហាញវាបានមួយចំនួនហើយ អ្វីដែលបានរួមចំណែកគឺ កម្មវិធី Tockle ដែលបានធ្វើអោយវាមានដំណើរកាសល្អជាមួយស្មាតតូរស័ព្ទ។

កម្មវិធីថ្មីនេះបានប្រើប្រាស់ក្នុងលក្ខណៈ Beta បានចំនួនពីរ បីសប្តាហ៍មកហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាបាន Update ជាមួយ Version ថ្មី v1.0 ។ អ្នកអាចរកវាបាននៅតាម Play Store ។

imageimage

                           image

Tockle មាន Tasker សមញ្ញជាច្រើន អ្នកអាចកំណត់ទម្រង់ថ្មីជាមួយនឹងពេលកំណត់ស្វ័យប្រវត្តលើ WiFi កម្រិតថ្ម និងអ្វីផ្សេងជាច្រើនទៀត។ បន្ទាប់មកទៀតអ្នកអាចភ្ជាប់ Profile របស់អ្នកជាមួយ “Action Sets”។ អ្នកអាចរចនាវាតាមចំណង់ចំណូលចិត្តនៅក្នុងការកំណត់។

ប្រភពៈAndroid