ព័ត៌មាន

កំពូល Wallpaper របស់ផ្ទាំងភ្នំសម្រាប់ iPhone

ផ្ទាំងភ្នំទាំងអស់នៅលើពិភពលោកសុទ្ធតែមានភាពស្រស់ស្អាតតាមបែបធម្មជាតិរបស់វាទោះបីជាមានមានរូបរាង នឹងកម្ពស់បុណ្ណាក៏ដោយ។ លោកអ្នកអាចធ្វើការបន្ថែមនូវរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតទាំងនេះនៅលើ Screen iPhone របស់លោកអ្នកបាន។

តើលោកអ្នកដែលឃើញពី Wallpapers ដ៏ស្រស់ស្អាតទាំងនេះទេ?

imageimageimageimageimageimageimageimage