ព័ត៌មាន

កែរូបធម្មជាតិដោយដៃអ្នកផ្ទាល់ជាមួយAfterlight

កម្មវិធីថ្មី ជំនួយរូបភាពរបស់អ្នកកាន់តែស្រស់ស្អាតនឹងទាក់ទាញ។ Afterlight ជាកម្មវិធីមួយដែលកែរូបភាពរបស់អ្នកឱ្យកាន់តែមានកម្រិតពណ៌ និងគុណភាពរូបភាពស្រស់ស្អាតដោយដៃអ្នកផ្ទាល់។

បន្ទាប់ពីអ្នកបានប្រើប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ iOS នោះអ្នកមានឱកាសច្រើនជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្មីៗ និងមានគុណភាណខ្ពស់។ សម្រាប់ Afterlight​ នេះក៏អាចទាញយកបាននៅក្នុង Play Store លើប្រព័ន្ធប្រត្តិការ Android 4.0.3 ឡើងទៅផងដែរ។កម្មវិធី Afterlight មានសមត្ថភាពពិសេសក្នុងការកែររូបភាព។

 

imageimageimage

ក្នុងនោះអ្នកអាច   Edit រូបអាចកាត់រូប អាចបង្វិលរូប អាចទាញក្រលាប់បង្វិលប្រែ ។ កម្មវិធីនេះ មានល្បាយពណ៌ជាង 66 ជាមួយនឹងប្លង់ពន្លឺគួរឱ្យទាក់ទាញ។ បន្ទាប់ពីអ្នកកែរូបភាព និងផ្លាស់ប្តូរហើយអស់អ្នកអាចរក្សាវាទុកដោយប្រើពាក្យ Save នោះអ្នកនឹងអាចទទួលបានរូបភាពថ្មីមួយទៀតដែលកាន់តែស្រស់ស្អាត។ 

imageimage

សូមបញ្ចាក់ថា កម្មវិធីនេះគឺត្រូវបានគេ Lock បើអ្នកពិតជាចង់ប្រើប្រាស់វានោះអ្នកត្រូវចុច Like លើកម្មវិធីនេះក្នុងបណ្តាញ Facebook ជាមុនសិន។

ប្រភពៈTechRa