ព័ត៌មាន

កម្មវិធីថ្មីសម្រាប់ទូរស័ព្ទ ឥតគិតថ្លៃលើគេហទំព័ Amazone

ការផ្តល់ជូនកម្មវិធីថ្មីពិតជាគួឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល ដែលជាកម្មវិធីប្រើប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ Android នៅក្នុង Play Store នៅលើគេហទំព័រ Amazon

អ្នកនឹងទទួលបានដំណើរការ Server ពីទូរស័ព្ទជាមួយនឹងដំណើរការជាង  70 Protocols កម្មវិធី(មានបញ្ចីពណ៌នាកម្មវិធី) ដែលជាជំនួយសម្រាប់របា  Net Work។

                           image

Servers Ultimate Pro គឺជាកម្មវិធីថ្មីស្រស់ស្អាត មានការគាំទ្រខ្ពស់ពីសំណាក់អ្នកប្រើកម្មវិធីទូរស័ព្ទ។ បើអ្នកពិតជាចង់ឱ្យទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកមើលទៅកាន់តែអស្ចារ្យនោះ សូមរួសរាន់ឡើងជាមួយកម្មវិធី Servers Ultimate Pro ដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងពេលនេះ។

ប្រភព៖  Amazon App Store