វិធីសាស្ត្រក្នុងការមើលពី Storage Capacity នៅលើ Device មួយ

image

វាពិតជាមានភាពងាយស្រួលណាស់សម្រាប់លោកអ្នកក្នុងការមើលពីទំហំ Space ដែលប្រើប្រាស់នៅលើ Device របស់លោកអ្នក។ លោកអ្នកពេលខ្លះមិនបានដឹងលម្អិតពីការប្រើប្រាស់នូវទំហំប្រើប្រាស់នោះទេ។

លោកអ្នកជាទូទៅចុច Settings និងរើស​យក Storage ពេលនោះវានឹងបង្ហាញទាំង​ Internal Storage និង External Storage

image

វិធីមួយទៀត លោកអ្នកអាចចុចទាញយកកម្មវិធី DiskUsage ដែលវាពិតជាលម្អិតអំពីការប្រើប្រាស់នៅលើ Storage របស់លោកអ្នក។

image

Dear Boss,

Here is tip Upload in IT and Phone.

Please check the attachment file.

Regards, Sopha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *