ព័ត៌មាន

វិធីសាស្ត្រក្នុងការមើលពី Storage Capacity នៅលើ Device មួយ

image

វាពិតជាមានភាពងាយស្រួលណាស់សម្រាប់លោកអ្នកក្នុងការមើលពីទំហំ Space ដែលប្រើប្រាស់នៅលើ Device របស់លោកអ្នក។ លោកអ្នកពេលខ្លះមិនបានដឹងលម្អិតពីការប្រើប្រាស់នូវទំហំប្រើប្រាស់នោះទេ។

លោកអ្នកជាទូទៅចុច Settings និងរើស​យក Storage ពេលនោះវានឹងបង្ហាញទាំង​ Internal Storage និង External Storage

image

វិធីមួយទៀត លោកអ្នកអាចចុចទាញយកកម្មវិធី DiskUsage ដែលវាពិតជាលម្អិតអំពីការប្រើប្រាស់នៅលើ Storage របស់លោកអ្នក។

image

Dear Boss,

Here is tip Upload in IT and Phone.

Please check the attachment file.

Regards, Sopha