ជុំវិញមហាផលិតផល របស់ Microsoft

លោក Elop នឹងក្លាយជាអ្នកដំណាងនៅលើវេទិកានៅថ្ងៃទី 09 ខែកញ្ញា ដែលគ្រោងនឹងធ្វើកាសប្រកាសផលិតផលថ្មីជាផ្លូវការ។ ក្រុមហ៊ុន Microsoft នឹងប្រកាសផលិតថ្មីទាំងពីររបស់ខ្លួននៅឯវេទិកា IFA 2014មានម៉ូដែល Nokia Lumia 730 និង  Nokia Lumia 830ដែលពត៌មានថ្មីៗក៏បានបង្ហាញដែរ ។

តើអ្នកដឹងថា SmartGlassដែលម្ជាស់ Xbox One បានបង្ហើបថា​វាអាចថតហ្គេមជាលក្ខណៈ Clip បានជាការពិត​ ឬយ៉ាងណានោះទេ? តើផ្ទៃបង្ហាញ Surfaceរបស់ Tablet ដែលនឹងមានស្តុកនៅខែតុលា អាចមានលទ្ធភាពភ្ជាប់ 4G ដែររឺយ៉ាងណា?

 image

តាំងមានពត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹង Windows 9នឹងដាក់បង្ហាញនៅថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា ប្រហែលជាអាចឱ្យម្ជាស់Tablet ទទួលបានផលប្រយោជន៍ថ្មីពីប្រព័ន្ធដំណើការថ្មីនេះ។

ប្រភព៖Microsoft

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *