ព័ត៌មាន

វេទិកាពិសេស មានការបញ្ចូលគ្នា

កាលពីសប្តាហ៍មុន វេទិកា AT&T បានប្រកាសបញ្ចូល Mobility unit ជាមួយនឹង Business Solutions Group ។  ការផ្លាស់ប្តូរនេះ ក្រុមហ៊ុននេះបានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការពង្រីកវិសាលភាព និងពង្រឹងលើសមត្ថភាពផលិតផលរបស់ខ្លួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើនចំណូលលើ  Wireless ឱ្យបានច្រើនជាង 50% ។  

ក្រុមហ៊ុន De la Vega ក៏បានចូលរួមជាមួយ ក្រុមហ៊ុន Verizon និង  T-Mobile ដែលបានផ្តល់ Subscribe លើការផ្តល់ជូន ដូចជាបញ្ចុៈតម្លៃ 200 ដុល្លារ លើផលិតផល iPad ប្រសិនបើអតិថិជនបានធ្វើគម្រោងពីឆ្នាំលើ iPad និងទិញ iPhone ថ្មីក្នុងតម្លៃពេញ។

image

វេទិកា  AT&T នឹងក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលឆាកនៅក្នុងថ្ងៃទី 10 ខែកញ្ញា ដោយមានកិច្ចចូលរួមជាមួយ Vega និង អគ្គនាយក  AT&T Mobility លោក  Glenn Lurie។​

ប្រភព៖ AT&T