ព័ត៌មាន

Nest ដែលជាកម្មវិធីដើរលើ Android app បន្ថែមតួនាទីថ្មី

 

 

អ្នកប្រាកដជាធ្លាប់ដឹងពី Nest ដែលជាកម្មវិធីដើរលើ Android app អាចឱ្យអ្នកធ្វើការ Feedback ដោយសាសម្លេង BEEP BEEP BEEP ។ វាមានបម្រែបម្រួលលើ Gadgets ហើយកែតម្រូវការបង្ហាញពេលកាន់តែងាយស្រួលមើល។

ឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានបង្ហាញ Version 2 លើកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួន។ ការ Update នេះអាចរកបានដោយគ្រាន់តែអ្នកត្រូវការដំឡើងវាប៉ុណ្ណោះ។

កម្មវិធីនេះអាចបង្ហាញប្រវត្តិនៃការជូនដំណឹងរយៈពេល 10 ដែលអាចជូនដំណឹងពាក់ព័ន្ធផ្សែង និងឧស្ម័នកាបូនឌីអ៊ុកស៊ីត។ កម្មវិធីនឹងបង្ហាញថា វាមានទីតាំងកន្លែងណា ប្រាប់ពីផលប៉ៈពាល់ និងវិធីការពារវាបន្ថែមទៀតផង។

 

អ្វីដែលថ្មី៖

 

  • អាចដឹងពីប្រវត្តិផ្សែង និងកាបូនក្នុងចំនួន 10 ថ្ងៃច័ន្ទ

  • មានកម្មវិធី What to Do 2.0 អ្នកអាចរៀនពីរបៀបការពារគ្រោះថ្នាក់

  • តែងតែប្រើ Always-on Setting ដើម្បីឱ្យអ្នកអាចមើលឃើញ Pathlight

  • Steam Check setting អាចឱ្យអ្នកបន្ថែម Alarm ពាក់ព័ន្ធនឹង Steam

  • ប្រើភាសា  Dutch និងបារាំងបាន

  • Bug fixes និងការបន្ថែមផ្សេងៗទៀត

imageimage

ប្រភព៖ Updated