ព័ត៌មាន

រូបភាពពិតៗ ច្បាស់ៗ ពី ម៉ូដែល iPhone6 និង iPhone6 Plus

ម៉ូដែល iPhone6 និង iPhone6 Plus បានបង្ហាញកិត្តិស័ព្ទដ៏ល្បីល្បាញគួឱ្យឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល។ ទន្ទឹមនឹងការដាក់បង្ហាញពីលក្ខណៈពិសេសជុំវិញម៉ូដែលទាំងពីរនេះ មានពត៌មានចចាមអារាម និងរូបភាពមិនទាន់ផ្លូវការជាច្រើនបានបង្ហាញជាបន្តបន្ទាប់។ ពេលនេះ អ្នកអាចពិនិត្យមើលរូបភាពពិតប្រាកដ ដែលថតបានដោយជាក់ស្តែងពីម៉ូដែលទាំងពីរនេះ។ រូបភាពពិតៗដែលថតបានមានដូចខាងក្រោមៈ

image

អ្នកអាចវិភាគមើលអេក្រង់របស់ ម៉ូដែល iPhone6 និង iPhone6 Plus

image

ប៉ូតុងនៅផ្នែកខាងរបស់ ម៉ូដែល iPhone6 និង iPhone6 Plus

image

ផតលើក្បាលស្មាតទូរស័ព្ទ

image

អ្នកអាចប្រៀបធៀបកម្រាស់របស់ម៉ូដែល iPhone6 និង iPhone6 Plus

ប្រភពៈiPhone