A L T R O Z   N E W S

Galaxy Alpha ជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់មនុស្សសម័យថ្មី

កាលពីដើមឆ្នាំនេះ ក្រុមហ៊ុន Samsung បានប្រកាសម៉ូដែលថ្មី...

បែកធ្លាយ Motorola Shamu ប្រើ Android L

មីៗនេះ ម៉ូដែលថ្មី Motorola Shamu...

ម៉ូដែលថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Sony អាចកម្មង់បានហើយ

 អ្នកប្រាកដជាធ្លាប់បានដឹងពត៌មានខ្លៈៗហើយពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផលថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Sony ដែលទើបតែបង្ហាញ។ ម៉ូដែល...

Tablet ម៉ាក Pipo Work-W4 ក៏ប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 8.1

រូបភាពទាំងអស់នេះ និងពត៌មានលំអិតមួយចំនួនបានបង្ហាញថាម៉ូដែលថ្មីមានតម្លៃសមរម្យ ហើយមានដំណើរការដូចជា Windows-based...