ម៉ូដែលចំនួនដប់ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាលើ iOS 8

ក្រុមហ៊ុន Apple ជាក្រុមហ៊ុនជើងខ្លាំងមួយរូបដែលផលិតស្មាតទូរស័ព្ទ ហើយប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 8។ ក្នុងអំឡុងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ មានអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើន​បានរាយការពីផលប៉ៈពាល់ និងបញ្ហាដែលកើតមានលើម៉ូដែលក្រុមហ៊ុន Apple នោះ។ម៉ូដែលចំនួនដប់ដែលបានប្រើប្រាស់ IOS 8  តាំងពីថ្ងៃទី 17 កញ្ញា។

តើម៉ូដែលទាំងដប់នោះមានអ្វីខ្លៈទៅ?image

ក្នុងនោះត្រកូល iPhone មានដូចជា៖

iPhone  4S

iPhone  5

iPhone  5C

iPhone 5S

ក្រុម iPad មាន៖

iPad 2

iPad with Retina display

iPad Air

iPad Mini

iPad Mini With Retina Display

iPod touch 5 generation

ប្រភព៖YouTube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *