ព័ត៌មាន

PHONECITY MAGAZINE ISSUE 168 FOR OCTOBER 2014

PHONECITY MAGAZINE ISSUE 168 FOR OCTOBER 2014 FREE DOWNLOAD

– Ford Mustang 2015 កំពូលរថយន្តស្ព័រទំនើប

– ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈ iPhone 6/ iPhone 6 Plus/ Apple Watch

– បទពិសោធន៍រឹតតែអស្ចារ្យពី Smart UN105S9 UHD TV 104.6&#039&#039

– Samsung នឹងចេញ Galaxy Note 4 ទំហំ 5.7 អ៊ីង

– ក្តីស្រម៉ៃថ្មីជាមួយនឹង Lytro iLLum

– លក្ខណៈពិសេសៗសំខាន់ៗក្នុង Windows Phone 8.1

image