ព័ត៌មាន

វិធីសាស្រ្តក្នុងការ Clear នូវ Google Search History នៅលើ Android

 image

ប្រសិនបើមិត្តភក្តិរបស់អ្នកចង់ខ្ចីស្មាតហ្វូនរបស់អ្នកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការ Search រកអ្វីមួយនោះនៅលើ Web អ្នកប្រហែលជាមិនចង់ឲ្យការ Search Query នោះបង្ហាញនូវអ្វីដែលអ្នកបាន Search រួចហើយនោះទេ។

ពេលនេះយើងនឹងប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការClear នូវ History Google Search នៅលើស្មាតហ្វូនរបស់អ្នក។ ចុចនៅលើ Google Search Box ។

 image

នៅពេលដែល​ Google Search Screen បង្ហាញខ្លួនឡើង ចុច Hold នៅលើ History Search Box ណាមួយដែលអ្នកចង់លុប។

 image

នៅពេលដែល “Remove from search History” ចុចនៅលើ “OK”

 image

ប្រសិនបើអ្នកចង់ Clear Search Items ច្រើនក្នុងពេលម្តងនៅលើ Google Search History សូមធ្វើការ​ Log in នៅលើ Google Account នៅលើ Browser នៅលើ Android Device ។

 image

ចុច “”Setting” នៅលើផ្នែកខាងស្តាំនៃ Browser និងចុចនៅលើ History នៅលើ Popup Menu ។

 image

ចុច ធីក​ និងជ្រើសរើសយក Remove Items ។

 image

នៅពេលដែលអ្នកធ្វើការ Remove នូវ Items ក្នុង “History រួចហើយ” នោះអ្នកនឹងឃើញ Message ដែលបង្ហាញពីចំនួន Remove Search Items នៅលើ History នោះ។

 image