ព័ត៌មាន

Moto G អាច Update ជាមួយ Android 4.4.4 Update

 

 

ក្រុមហ៊ុន Motorola បញ្ចេញម៉ូដែល Moto G តាំងពីឆ្នាំ 2013 មានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកចូលចិត្តទូរស័ព្ទរាងតូចច្រឡឹង។ ទូរស័ព្ទ Moto G ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដំណើរការចាស់មិនសូវមានប្រសិទ្ធភាព។

ថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន បានប្រកាសថា​ ម៉ូដែល​ Moto G អាច Update ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធដំណើរការ Android 4.4.4 KitKat បាន។

Android 4.4.4 update មានសមត្ថភាព unlocked version ថ្មីរបស់  Moto G និងការទទួលបានបន្ថែមល្បឿនដំណើរការ  21MB ខ្លាំងជាងមុន។ ទូរស័ព្ទនេះ ថែមទាំងអាចប្រើ  OTA update បានដើម្បី់នប្តូររាល់ទម្រង់នៃការប្រើប្រាស់ទាំងអស់។

image

អ្នកអាច​ Update ប្រព័ន្ធដំណើរការ Android 4.4.4 KitKat បានលើទូរស័ព្ទ Moto G ដោយចូលទៅកាន់  settings menu លើទូរស័ព្ទ និងស្វែងរកព័ត៌មានលំអិតបន្ថែមក្នុងនោះ។

ប្រភព៖Motorola