ព័ត៌មាន

Huawei Ascend P7 មួយទឹក​

Huawei Ascend P7

image

Code:Huawei Ascend P7
Model:Huawei Ascend P7
RAM: 
SIM:0
Warranty: 
Color: 
Price:310$ (99%)
ប្រភព៖ Nika Phone Shop