ព័ត៌មាន

Samsung Galaxy Star Plus មួយទឹក

Samsung Galaxy Star Plus

image

Code:Samsung Galaxy Star Plus
Model:Samsung Galaxy Star Plus
RAM: 
SIM:0
Warranty: 
Color: 
Price:70$ (99%)
ប្រភពៈNika