ព័ត៌មាន

ក្រុមហ៊ុន Sony កាន់តែទាក់ទាញជាមួយប្រព័ន្ធដំណើរការ Android Lollipop

ក្រុមហ៊ុន Sony បានចាប់យកឧ័កាសពិសេសដោយ Update ប្រព័ន្ធដំណើរការរបស់ខ្លួនជាមួយប្រព័ន្ធដំណើរការថ្មី។ Android Lollipop AOSP ត្រូវបានដាក់ដំណើរការលើទូរស័ព្ទ Xperia Z3​  និង Android 4.0 AOSP ត្រូវរៀបចំឱ្យមានដំណើរការជាមួយត្រកូល Z

 

Android Lollipop AOSP ក៏ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនរៀបចំឱ្យដំណើរការជាមួយទូរស័ព្ទ Xperia Z3 compact ទូរស័ព្ទ Xperia Z2 ទូរស័ព្ទ  Xperia Z1 និងទូរស័ព្ទ  Xperia Z1 Compact។​ដើម្បីចាប់ផ្តើមប្រើប្រព័ន្ធដំណើរការ  AOSP សម្រាប់  Xperia ។ អ្នកចាំបាច់ត្រូវទាញយក  software របស់ប្រព័្ធដំណើរការ   Lollipop តាមរយៈអនុវត្តតាមលំណែនាំរបស់ AOSP។ Version  Android លើទូរស័ព្ទ Xperia Z3   ទូរស័ព្ទ Xperia Z2  ទូរស័ព្ទ Xperia Z1 ។​

ក្រុមហ៊ុន ផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធដំណើរការថ្មីនេះបានធ្វើឱ្យល្បឿនដំណើរការមានលក្ខណៈប្រសើរ ដោយផ្លាស់ប្តូរ iCon ថ្មី និងល្បឿនក្នុងអង្គប្រតិបត្តិការទាំងអស់ផ្លាស់ប្តូរ។ Interface ថ្មីលេចឡើងមានលក្ខណៈកាន់តែទាក់ទាញ និងប្តូរគុណភាពបង្ហាញច្បាស់ជាងមុន។ 

image

 

ប្រភព៖ Sony