ព័ត៌មាន

PHONECITY MAGAZINE ISSUE 170 FOR DECEMBER 2014

PHONECITY MAGAZINE ISSUE 170 FOR DECEMBER 2014 FREE DOWNLOAD

– កម្មវិធីជំនួយ Keyboard ទាំង 8 សម្រាប់ iOS 8

– ការប្រៀបធៀប Sony Xperia Z2 ជាមួយនឹង LG Nexus L5

– ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈ Galaxy Note 4, Ascend Mate 7, MyTab Smarttabe, MyTab Litepad

– កំពូលហ្គេមបាញ់ប្រហារសម្រាប់ Android, iOS, Windows Phone

– Sony Alpha A5100

– Mercedes Benz C-Class 2015

– ជម្រើសថ្មី Sharp LC-60UQ17U

image