ព័ត៌មាន

VoIP (voice over internet protocol) បណ្តាញហៅចេញតាមអ៊ិនធើណេត

ក្រុមហ៊ុន Airtel  បានបង្ហាញអនុភាពប្រណាំងប្រជែងលើទីផ្សារ ជាមួយនឹងសមត្ថភាពហៅចេញ VoIP (voice over internet protocol)។

 image

ក្រុមហ៊ុន Airtel  តូចមួយបានប្រកាសពីកញ្ចប់ប្រើប្រាស់ថ្មីលើ VoIP(ការហៅចេញតាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណេត) ។ យោងតាមរបាយការថ្មីៗបានលើកឡើងថា ដំបូងម៉ូដែលសេវាកម្ម VoIP មិនអាចទ្រទ្រង់បម្រើលើសេវាកម្មដែលទាមទារបច្ចុប្បន្នទេ។ ក្រុម Airtel បានអះអាងថា “   សេវាកម្មពួកយើងបានធ្វើឱ្យអ្នកគាំទ្រពេញចិត្ត ទើបក្រុមហ៊ុនព្យាយាមបង្កើនសមត្ថភាពវិនិយោគ និងបង្កើតថ្មីលើបណ្តាញមូលដ្ឋាន”។

 

ក្រុមហ៊ុន Airtel បានបង្ហាញពីគម្រោងថ្មី”ដែលជាកញ្ចប់សមរម្យ” សម្រាប់ឱ្យអតិថិជនមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់បានកាន់តែទូលំទូលាយ។

សម្រាប់សេវាកម្មចំណាយមុន ក្រុមហ៊ុន Airtel នឹងបញ្ចុះតម្លៃលើទំហំ 75MB និងបន្ថែមការហៅចេញប្រមាណ200 ទៅ 250 នាទី។ អតិថិជនដែលចំណាយមុនត្រូវធ្វើការបង់ថ្លៃឱ្យបានមុនថ្ងៃទី 24 ខែធ្នូ។

 គោលការណ៍ផ្សេងៗរបស់ សេវាកម្មហៅចេញ VoIP ត្រូវបានអនុវត្ត៕

 

ប្រភព៖VoIP