ព័ត៌មាន

Adobe ចេញផ្សាយ Patches ដ៏សំខាន់សម្រាប់ Flash, Acrobat Reader និង Media Encoder

Adobe ចេញផ្សាយនូវការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីប្រចាំខែរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្ហាញភាពងាយរងគ្រោះសរុបចំនួន ៨៧ នៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Acrobat និង Reader កម្មវិធី Flash Player និង Media Encoder ដែលភាគច្រើនអាចបណ្តាលឱ្យមានការវាយប្រហារកូដឬកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះក៏មាន។ក្នុងចំណោមគុណវិបត្តិសរុបចំនួន ៨៧ មានភាពងាយរងគ្រោះមួយចំនួន (ឧទាហរណ៍, ៨៤ សរុប) ប៉ះពាល់ដល់កម្មវិធី Adobe Acrobat និងកម្មវិធី Reader តែប៉ុណ្ណោះដែល ៤២​ ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះមានភាពធ្ងន់ធ្ងរ។

Adobe ចេញផ្សាយកំណែថ្មីនៃកម្មវិធី Acrobat និង Reader សម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows និង MacOS ដើម្បីដោះស្រាយភាពងាយរងគ្រោះផ្នែកសុវត្ថិភាពទាំងនេះ។ការ Update សម្រាប់ Adobe Flash Player ដែលនឹងទទួលការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបំណះសុវត្ថិភាពរហូតដល់ចុងឆ្នាំ 2020 នឹងមកដល់នៅខែនេះជាមួយនឹងបំណែកសុវត្ថិភាពតែមួយ (CVE-2019-7837) ដែលមានភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងប៉ះពាល់ដល់ Windows, MacOS, Linux​ និងកំណែ Chrome OS របស់កម្មវិធី។

ផលិតផល Adobe ទីបីដែលទទួលបំណះនៅខែនេះគឺ Media Encoder ដែលជាឧបករណ៍ដ៏មានអនុភាពមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើអាចបង្រួមឯកសារអូឌីយ៉ូនិងវីដេអូ File ទៅជា Play Back នៅលើ Browser និង devices។អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី Adobe ដែលរងផលប៉ះពាល់សម្រាប់ Windows, MacOS, លីនុចនិង Chrome OS ត្រូវជម្រុញឱ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកញ្ចប់កម្មវិធីរបស់ពួកគេទៅកាន់កំណែចុងក្រោយបំផុតឱ្យឆាប់បំផុត។

image

image