ព័ត៌មាន

Apple HomePod mini បាសឆ្លាតវៃបញ្ជាជាសំឡេង ពិរោះច្បាស់ទាក់ចិត្ត

Apple HomePod mini បាសឆ្លាតវៃបញ្ជាជាសំឡេង ពិរោះច្បាស់ទាក់ចិត្ត

image

  • សំឡេងលឺច្បាស់ពេញបន្ទប់របស់អ្នកជាមួយនឹង 360-degree audio
  • ជំនួយការបញ្ជាជាសំឡេង Siri ជួយការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក
  • ងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងគេហដ្ឋានឆ្លាតវៃ
  • កម្រិតសំឡេង stereo
  • ធានាជូន ១ ឆ្នាំ
  • Contact: 077 97 35 45 (Cellcard)