ព័ត៌មាន

Samsung Galaxy Buds Live, Mystic Bronze កាសស្តាប់រូបរាងតូចច្រឡឹង ស្រស់ស្អាតទាក់ទាញ

Samsung Galaxy Buds Live, Mystic Bronze កាសស្តាប់រូបរាងតូចច្រឡឹង ស្រស់ស្អាតទាក់ទាញ

image

  • មុខងារកាត់បន្ថយសំឡេងរំខាន Active Noise Cancellation (ANC) 

  • សំឡេងលឺ្ចបាស់ ពិរោះជាមួយនឹង 12mm speakers  AKG 

  • ថាមពលថ្មប្រើប្រាស់បានរយៈពេល 8 ម៉ោង

  • សាកថ្មលឿន សាកថ្ម ៥ នាទីប្រើប្រាស់បាន ១ ម៉ោង

  • Bixby voice wake-up

  • ការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង PC បានយ៉ាងងាយស្រួល

  • វិមាត្រកាស និងទម្ងន់៖  (W x H x D) 27.3 x 16.5 x 14.9 mm; 5.6 g

  • វិមាត្រប្រអប់កាស និងទម្ងន់៖  (W x H x D) 50.2 x 50.0 x 27.8 mm; 42.2 g

  • ធានាជូន ១ ឆ្នាំ

  • Contact: 077 97 35 45 (Cellcard)