ព័ត៌មាន

Apple USB-C to USB Adapter

image

  • ងាយស្រួលភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្មាតហ្វូនរបស់អ្នកទៅនឹងឧបករណ៍ iOS ជាច្រើនទៀត ហើយវាក៏អាចប្រើប្រាស់នៅលើរន្ធ USB-C ឬ Thunderbolt 3 (USB-C) នៅលើកុំព្យូទ័រ Mac
  • ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង iPad, iPhone, iPod
  • ធានាជូន ១ ឆ្នាំ
  • ទំនាក់ទំនង៖ 077973545 (Telegram)