ព័ត៌មាន

ការវាយប្រហារទៅលើចន្លោះប្រហោងចំនួន 15 នៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Linux គឺមានច្រើនជាង 14 លានដង

ថ្មីៗនេះ វាមានការវាយប្រហារទៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Linux ច្រើនជាង 14 លានដងនៅលើអ៊ីនធឺរណិតដែលហេគឃ័រចែកចាយនូវមេរោគ ransomware និង trojans ជាច្រើនថែមទៀត។ នៅក្នុងការចេញផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន Trend Micro បញ្ជាក់ថា នៅក្នុងឆមាសទី 1ឆ្នាំ 2021 នេះ គេរកឃើញនូវការចែកចាយមេរោគ malware ជិត 15 លាននៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Linux ។

image

ចន្លោះប្រហោងដ៏គ្រោះថ្នាក់ចំនួន 15 នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Linux នេះមានដូចជា៖ CVE-2017-5638 (CVSS : 10.0), CVE-2017-9805 (CVSS : 8.1), CVE-2018-7600 (CVSS : 9.8), CVE-2020-14750 (CVSS : 9.8), CVE-2020-25213 (CVSS : 10.0), CVE-2020-17496 (CVSS : 9.8), CVE-2020-11651 (CVSS : 9.8), CVE-2017-12611 (CVSS : 9.8), CVE-2017-7657 (CVSS : 9.8), CVE-2021-29441 (CVSS : 9.8), CVE-2020-14179 (CVSS : 5.3), CVE-2013-4547 (CVSS : 8.0), CVE-2019-0230 (CVSS : 9.8), CVE-2018-11776 (CVSS : 8.1) និង CVE-2020-7961 (CVSS : 9.8) ។

image

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថា អ្នកប្រើប្រាស់ និងស្ថាប័នជាច្រើនគួរតែប្រតិបត្តិនូវការអនុវត្តន៍ដ៏ល្អបំផុតផ្នែកសន្តិសុខដែលនៅក្នុងនោះគឺមានការឌីស្សាញទៅលើគោលការណ៍សន្តិសុខ ការ Patch ទៅលើចន្លោះប្រហោង ការប្រើប្រាស់គោលការណ៍កំណត់សិទ្ធសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ និងការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាផងដែរ៕