ព័ត៌មាន

គណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបស្នើបទប្បញ្ញត្តិសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតថ្មី ខណៈដែលការគំរាមកំហែងនៃការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតកំពុងមានការកើនឡើង

គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានស្នើបទប្បញ្ញត្តិថ្មីដើម្បីបង្កើតវិធានការសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតទូទៅនៅទូទាំងស្ថាប័នអ៊ឺរ៉ុប (EU) ខណៈដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតកាន់តែខ្លាំងឡើងនោះ។ ច្បាប់​នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​អះអាង​ថា​ជា​កិច្ច​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​រួម​របស់​សហភាព​អឺរ៉ុប​ដោយ​ផ្អែក​លើ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ជាមួយ​ស្ថាប័ន​ផ្សេងៗ​ក្នុង​ការ​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង “ការ​កើនឡើង​នៃ​សកម្មភាព​អ៊ីនធឺណិត​ដែល​មាន​គំនិត​អាក្រក់​ក្នុង​ទិដ្ឋភាព​ជាសកលនោះ”។

image

បទប្បញ្ញត្តិនឹងបង្កើតក្របខ័ណ្ឌមួយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ដែលនៅទីបំផុតនឹងនាំឱ្យមានការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតអន្តរស្ថាប័ន (inter-institutional Cybersecurity Board)។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនឹងត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់ថ្មីនេះ។

លោក Johannes Hahn អ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកថវិកា និងរដ្ឋបាលបានអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា “នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានការតភ្ជាប់នេះ ឧប្បត្តិហេតុសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតតែមួយអាចប៉ះពាល់ដល់អង្គការទាំងមូលបាន។ នេះជាមូលហេតុដែលវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការកសាងរបាំងការពារដ៏រឹងមាំប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិត និងឧប្បត្តិហេតុដែលអាចរំខានដល់សមត្ថភាពរបស់យើងបាន។”

ដោយអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិថ្មីនេះ ស្ថាប័នអ៊ឺរ៉ុប (EU) ទាំងអស់នឹងតម្រូវឱ្យ៖

  • កំណត់អត្តសញ្ញាណ និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យដែលទាក់ទងនឹងអ៊ីនធឺណិតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

  • អនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺណិតឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីដោះស្រាយហានិភ័យទាំងនោះ

  • ធ្វើការវាយតម្លៃវិធានសុវត្ថិភាពជាប្រចាំ

  • បង្កើតផែនការសម្រាប់កែលម្អឥរិយាបថសុវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ស្ថាប័ន

  • ក្នុងករណីមានការរំលោភបំពានត្រូវចែករំលែកព័ត៌មានចាំបាច់ជាមួយក្រុមឆ្លើយតបបន្ទាន់អោយទាន់ពេលវេលា