ព័ត៌មាន

MIJIA Smart Switch Zero Fire Edition ម៉ាស៊ីនគ្រប់គ្រងថាមពលក្នុងផ្ទះដ៏ឆ្លាតវៃ

ថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន MIJIA Smart Switch Zero Fire Edition ទើបតែប្រកាសបង្ហាញនូវផលិតផលថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះហៅថា MIJIA Smart Switch Zero Fire Edition ដែលជាជំនាន់ថ្មីរបស់ MIJIA Smart Switch ។  

image

MIJIA Smart Switch Zero Fire Edition អាចប្រើប្រាស់ជា Smart Control ក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើឧបករណ៍ជាច្រើនទៀតបានផងដែរ។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចគ្រប់គ្រងទៅលើអំពូលភ្លើងជាច្រើននៅក្នុងផ្ទះដែលមានកម្លាំងសរុបដល់ទៅ  2200W ។ ឧបករណ៍នេះបញ្ជាដោយ XiaoAI voice control ហើយវាក៏អាចភ្ជាប់ទៅកាន់ Smart Door Look និងឧបករណ៍ជាច្រើនទៀត៕