ព័ត៌មាន

ប្រទេសឥណ្ឌាទាមទារឱ្យរាយការណ៍អំពីឧប្បត្តិហេតុសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតក្នុងរយៈពេល 6 ម៉ោង

រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានចេញសេចក្តីណែនាំថ្មីដែលតម្រូវឱ្យស្ថាប័នជាច្រើនរាយការណ៍អំពីឧបទ្ទវហេតុសុវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺណិតទៅកាន់ CERT-IN ក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយម៉ោង បើទោះបីជាឧប្បត្តិហេតុទាំងនោះជាការស្កេននៅត្រង់ផត ឬភាពងាយរងគ្រោះនៃប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រក៏ដោយ។

image

វិធានការទាំងនេះ និងបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងៗត្រូវបានចេញផ្សាយតាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងកាលពីម្សិលមិញនេះ ហើយត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងផ្នែកទី 70B នៃច្បាប់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (IT) ឆ្នាំ 2000 ដូច្នេះពួកគេជាផ្នែកមួយនៃច្បាប់របស់ប្រទេសឥណ្ឌា ដែលចូលជាធរមានក្នុងរយៈពេល 60 ថ្ងៃ។

សម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិត មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ ឬអង្គការរដ្ឋាភិបាលត្រូវរាយការណ៍ពីឧប្បត្តិហេតុទាំងនេះទៅ CERT-In ក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយម៉ោងបន្ទាប់ពីការរកឃើញរបស់ពួកគេ។ ដូចគ្នានេះផងដែរ ចំពោះឧប្បត្តិហេតុដែលបានរាយការណ៍ទៅអង្គភាពទាំងនេះដោយភាគីទីបីត្រូវធានាថា ព័ត៌មានទាំងនេះមិនបាត់បង់ ឬមិនអើពើ ប៉ុន្តែត្រូវបានដំណើរការ និងវាយតម្លៃអោយបានទាន់ពេលវេលា៕