ផលិតផល

MUDIX Ultimate Portable Outdoor Projector ម៉ាស៊ីនបញ្ចាំងស្លាយដែលមានថ្មដោះចេញបានដ៏អស្ចារ្យ

ឆាប់ៗនេះ ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា MUDIX ទើបតែប្រកាសបង្ហាញនូវម៉ាស៊ីនបញ្ចាំងស្លាយថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះហៅថា MUDIX Ultimate Portable Outdoor Projector ដែលមានថ្មដែលអាចដោះចេញបានដ៏អស្ចារ្យថែមទៀត។

MUDIX Ultimate Portable Outdoor Projector អាចប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈ outdoor ហើយថាមពលថ្មរបស់វាគឺប្រើប្រាស់បានដល់ទៅ 5 ម៉ោងថែមទៀត។ Ultimate Portable Outdoor Projector នេះមានរន្ធផតជាច្រើនដូចជា HDMI 1.4, USB-A, USB-C និង AUX ។ សម្រាប់ Wireless connectivity នេះក៏ទ្រទ្រង់នូវ WiFi ផងដែរ៕