ព័ត៌មាន

PHONECITY MAGAZINE ISSUE 145 FOR NOVEMBER 2012

PHONECITY MAGAZINE ISSUE 145 FOR NOVEMBER 2012 FREE DOWNLOAD

– Samsung Galaxy Note II

– LG Optimus F LS970

– ឧបករណ៍ទាំង ១០ គិតថាអាចប្រកួតជាមួយ iPad Mini

– Smart Office Z វៃឆ្លាតខាងផ្នែកការិយាល័យ

– របៀប Transfer កម្មវិធី Android ដោយ Bluetooth