ព័ត៌មាន

PHONECITY MAGAZINE ISSUE 148 FOR FEBRUARY 2013

PHONECITY MAGAZINE ISSUE 148 FOR FEBRUARY 2013 FREE DOWNLOAD

– HTC Droid DNA vs iPhone 5

– Nikon 1 V2

– HTC 8S បញ្ជាក់ពីភាពថ្លៃថ្នូរ

– Sony XPERIA Z ស្មាតហ្វូនសម័យទំនើប

– កម្មវិធីសំខាន់ៗសម្រាប់ iPhone ដែលគួរមាន

– Clean Master ជំនាញក្នុងការសម្អាតឯកសារមិនបានការនៅលើ Android

– វិធីងាយស្រួលផ្ទេររូបភាពពី iPhone ទៅ Mac

Magazine PhoneCity Issue 148