ព័ត៌មាន

Android 4.3 បានលេចឮដំណឹងថា មាននៅលើ Nexus 4

      Google គឺជា​ក្រុមហ៊ុន​មួយ​ដែលជា​អ្នកបង្កើត​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​សម្រាម់​ទួ​រ​ស័ព្ទ​ដែលមាន​ឈ្មោះថា Android ដែល​កំពុង​ពេញនិយម ហើយ​ឥឡូវ Google ត្រូវបាន​រង់ចាំ​ដើម្បី​បង្កើត Android 4.3 Jelly Bean ជា​ផ្លូវការ​នៅ​ថ្ងៃទី ២៤ ខែ កក្កដា​ជាមួយ Nexus 7 Tablet ថ្មី។

      ឥឡូវ​វា​អាច​នឹង​លេចឡើង​នូវ​ដំណឹង​ថា​បាន​លេចចេញ Android 4.3 ដែល​ដំណើរការ​ជាមួយ Nexus 4 របស់ Google។

      យើង​អាច​ដឹង​ព័ត៌មាន​លំអិត​អំពី Android 4.3 នៅ​សប្ដាហ៍​ក្រោយ​នេះហើយ អ្នក​អាច​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​លំអិត​ពី​ការ​បែកធ្លាយ​អំពី Android 4.3 សម្រាប់​ប្រើ​នៅលើ Nexus 4 របស់ Google តាមរយៈ XDA Developer៕ ប្រភពៈ Geeky gadgets