ព័ត៌មាន

Nokia បានបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីជាមួយ Microsoft windows Phone

             របាយការណ៍ថ្មីៗបាន​បញ្ចា​ក់ថា Nokia និង​ដាក់​បង្ហាញ​នូវ​វេទិការ​របស់ខ្លួន​គឺ Microsoft’s Window Phone។ រួមជាមួយ​នឹង​ការសំភាស៍​របស់លោក​នាយ​ករង​ក្រុមហ៊ុន Nokia គឺ​លោក Bryan Biniak។             Nokia បានប្រកាស​នូវ​ឧបករណ៍ថ្មីៗរបស់ខ្លួន​ជាមួយនិង​ដំណើរ Windows Phone 8 ហើយ Nokia បាន​អភិវឌ្ឍន៍​ខ្លួន​ជាមួយនិង​ការសាកល្បង​បំពាក់​ដោយ​ប្រ​ព័​ន្ឋ Microsoft ខុសពី Windows Phone 8។ លើសពីនេះទៅទៀត Nokia ចង់​អភិវឌ្ឍន៍​នូវ​ល្បឿន​របស់ខ្លួន​ឲ្យ​ដូច​ទៅ​នឹង Windows Phone និង apps។

            ដោយសារ​ការដាក់​បង្ហា​ញ​លើក​នេះ​យើង​បាន​ស្គាល់​នូវ apps  និង​មានការ​ថែ​ទាំ​រាល់​ឧបករណ៍​ឲ្យ​កាន់តែ​មានការ​ប្រសើរ​ជាង​មុន។ ជាមួយគ្នា​ផងដែរ​យើង​នឹង​ផ្តល់នូវ​ឧបករណ៍​តែមួយគត់​ដែលមាន​បទពិសោធន៍​លើសពី​ឧបករណ៍​ដទៃទៀត។ ថ្មីៗនេះ​យើង​បាន​បន្ថែម​នូវ​ឧបករណ៍​សំរាប់ app ដែល​អាច​ឲ្យ​អ្នកប្រើប្រាស់​បានដឹង​ពីសារ:ប្រ​យោ​ជ៍​នៃ​ការបំពាក់​នូវ Microsoft Window Phone 8។

            Nokia បានបង្ហាញ​សមត្ថភាព​របស់ខ្លួន​ជាមួយនិង​ការបំពាក់​នូវ Microsoft Window Phone រួមទាំង​ការ​វិវឌ្ឍន៍​របស់ខ្លួន។ ហើយ​វា​ពិតជា​មានការ​ទាក់ទាញ​ខ្លាំងណាស់​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​នោះ៕

​           ប្រភព: geeky-gadgets