ព័ត៌មាន

ព័ត៌មានពីក្រុមហ៊ុន Apple អំពីឧបករណ៍សាកទូរស័ព្ទថ្មីដែលមានតំលៃថោក នឹងប្រើភ្លើងតិច

     ក្រុមហ៊ុន Apple បានពង្រីកនូវអនុភាពសាកភ្លើងរបស់ខ្លួនក្នុងលំដាប់​ iOS នៅចក្រភពអង់គ្លេស​ដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់លំដាប់ទីបី ជាផ្លូវការ ។

     អាដាប់ទ័រថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple មានតំលៃ 15ផោន ជាផ្លូវការ ដែលអាចការពារគ្រោះថ្នាក់ និងអាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ភ្លើងបានពាក់កណ្តាល ។

     ការផ្តល់ជូននេះនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី​16 ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី20  ខែតុលាដែលអ្នកប្រើប្រាស់

អាចជ្រាបបន្ថែមពីព័ត៌មាននេះ ។

          ប្រពព: Engadget

ព័ត៌មានពីក្រុមហ៊ុន Apple អំពីឧបករណ៍សាកទូរស័ព្ទថ្មីដែលមានតំលៃថោក នឹងប្រើភ្លើងតិច