ព័ត៌មាន

Google Searchបានបន្ថែមនូវការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Gemailថ្មីផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងប្រតិទិន

​​     ក្រោយពីក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទរបស់គេបានក្លាយខ្លួនជាជំនួយការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប៉ុន្តែលែងមាន​បញ្ហាជាមួយការពិនិត្យមើល

ប្រតិទិនដើម្បីដឹងថ្ងៃប្រជុំរបស់អ្នកទៀតហើយដោយគ្រាន់តែពិនិត្យអ៊ីម៉េលអ្នកនឹងមានភាពងាយស្រួលជាង ។​ កម្មវិធី Moto x​ថ្មីនឹងធ្វើឲ្យមានដំណើរការកាន់តែល្អនៅក្នុង Google Search  ។

​​      នៅសប្តាហ៍ក្រោយមួយទៀត គេហទំព័រ Google ចាប់ផ្តើមដំណើរការថ្មីនេះនៅក្នុងគណនេយ្យរបស់អ្នកនៅក្នុងGoogle+, Gmail and Google Calendar ។គ្រប់ឧបករណ៍ទាំងអស់ (Destop, Smartphone, ឬ Tablet) អ្នកអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃបាន ។

​​     ប្រភព: Teachradar